Video: Rondo talks fashion

New video on Rondo's GQ internship, which takes you into Rajon's closet.